مشخصات فردی و سوابق حرفه ای

نام و نام خانوادگی: مجتبی شاهنوشی فروشانی

سال تولد: ۱۳۳۵

وضعیت تاهل: متاهل

تحصیلات: دکتری جامعه شناسی

 

سوابق تحصیلی :

 • دکتری جامعه شناسی از دانشگاه اصفهان
 • فوق لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
 • لیسانس علوم اجتماعی از دانشگاه اصفهان

 

سوابق آموزشی (دانشگاه ها و …):

 • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
 • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
 • مدرس دروس علوم اجتماعی دانشگاه های اصفهان و پیام نور
 • کارشناس بودجه و تحقیقات سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان
 • دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش استان اصفهان

 

سوابق پژوهشی(کتب،مقالات و …)

 1. اسکان عشایر،ضرورت و واقعیت(ارائه شده در سمینار استراتی زندگی عشایر-دانشگاه شیراز ۱۳۷۰)
 2. موانع اجتماعی توسعه در ایران(ارائه شده در کنفرانس برنامه ریزی و توسعه-دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۷۱)
 3. الویت های توسعه در زندگی عشایر (ارائه شده در کنفرانس عشایر و توسعه-شهرکرد-۱۳۷۱)
 4. عوامل مؤثر بر بعد خانوار در اصفهان (ارائه شده در کنفرانس بررسی مسائل جمعیتی ایران-دانشگاه شیراز ۱۳۷۱)
 5. زمینه های اقتصادی و اجتماعی تنوع نظام های سیاسی (مجله علمی-پژوهشی علوم انسانی داشگاه اصفهان-شماره ۱۶-۱۳۸۲)
 6. عوامل مؤثر بر اولویت ها و علاقه دانش آموزان مناطق پنج گانه شهر اصفهان به سریال های تلویزیونی و تحلیل محتوای آن ها (فصلنامه مطالعات جوانان-شماره ۷ تابستان و پاییز ۱۳۸۳)
 7. مشارکت سیاسی و اجتماعی(مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش شوراهای اسلامی استان اصفهان-۱۳۸۴
 8. بعد خانوار،مهاجرت و تحرک اجتماعی، فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال-شماره ۶-آذر ۱۳۸۴
 9. تحلیلی بر فرهنگ زیست محیطی مردم اصفهان،مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان-شماره ۲- سال ۱۳۸۶
 10. بررسی و مطالعه موانع،مشکلات و کیفیت بازارهای موقت روز از نگاه خریداران،فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال،شماره ۲۲-پاییز ۱۳۸۸
 11. بررسی تفاوت ارزش فرزندان در مناطق شهری و روستایی شهرستان سمیرم،فصلنامه علمی-پژوهشی جامعه شناسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان،سال پنجم،شماره سوم،پاییز ۱۳۸۸
 12. بررسی عوامل مؤثر بر نگرش جوانان به جهانی شدن فرهنگ،فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر،شماره ۸-بهار ۱۳۸۹
 13. جهانی شدن فرهنگ و تاثیر آن بر هویت اسلامی در ایران،همایش بین المللی هویت اسلامی و جهانی شدن،موسسه مطالعات ملی،تهران ۱۳۹۰
 14. تاثیر شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی جوانان در شهرستان شهرکرد،فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ملی،سال سیزدهم،شماره۳-شماره مسلسل۵۱- ۱۳۹۱

 تحقیقات

 1. تحقیقی پیرامون اعتیاد در استان اصفهان (۱۳۶۹)
 2. طرح جامع عشایر استان اصفهان (۱۳۶۹)
 3. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان و آثار اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی آن (۱۳۸۰)
 4.  زمینه های روانشناختی و جامعه شناختی خرافات (۱۳۸۲)

 کتاب

 1. مبانی جامعه شناسی(۱۳۸۰)
 2. جامعه شناسی دموکراسی و استبداد (۱۳۸۶)
 3. آمار به زبان ساده (۱۳۹۳)