مشخصات فردی و سوابق حرفه ای

 

نام و نام خانوادگی:  مژگان بهرامی سامانی

سال تولد:۱۳۶۳

تحصیلات: دکتری مدیریت

 

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی مدیریت دولتی / دانشگاه پیام نور فریدون شهر
 • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
 • دکتری مدیریت / University Technology Malaysia

 

سوابق آموزشی (دانشگاه ها و…) :

 • روش تحقیق، بررسی مسایل نیروی انسانی در صنعت، زبان تخصصی، تئوری های پیشرفته، سمینار در مدیریت /دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
 • بازاریابی، بازاریابی بین الملل/ غیرانتفاعی صبح صادق
 • مالیه عمومی،مدیریت تحول سازمانی، سازماندهی اصلاح تشکیلات، بودجه / دانشگاه پیام نور شهرکرد
 • مالیه عمومی، مبانی علم اقتصاد، حقوق مالی و مالیه عمومی، روش تحقیق، مدیریت رفتار سازمانی/دانشگاه پیام نور فارسان

سوابق اجرایی ( سازمان ها، کارخانجات، شرکت ها و ..):

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی/ طرح درس پودمان های آموزشی بهبود مدیریت (تفکر سیستمی در مدیریت سازمان ها)/ اردیبهشت ۱۳۸۹/ شهرکرد ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی

سوابق پژوهشی (کتب، مقالات و …):

مقالات منتشر شده :

 • Khani, N., Nor, K. M., Samani, M. B., & Hakimpoor, H. (2012). Antecedents, Drivers, and Success of Strategic Information Systems Planning: A resource-based View. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 40, 334-340.
 • Khani, N., Nor, K. M., Samani, M. B., & Hakimpoor, H. (2012). An Empirical Investigation of Capability Factors Affecting Strategic Information System Planning Success. International Journal of Strategic Information Technology and Applications (IJSITA), 3(2), 1-17.
 • Khani, N., Khalil, M. N., Bahrami Samani, M., & Hakimpoor, H. (2012). The status of strategic information systems planning practices in Iran: An organizational perspective. Research Journal of Information Technology, 4(2), 47-60.
 • Khani, N., Nor, K. M., Hakimpoor, H., Bahrami Samani, M., & Salavati, S. (2011). IS/IT capability and Strategic Information System Planning (SISP) Success. International Management Review, 7(2), 75-83.
 • Hakimpoor, H., Hazarina Hashim, N., Khani, N., & Bahrami Samani, M. (2011). The Relationship between Marketing Network Processes (MNPs), Strategic Marketing Planning (SMP) and SMEs’ Performance. International Journal on Social Science, Economics and Art, 2(1), 31-36.
 • Hakimpoor, H., Hon Tat, H., Khani, N., & Bahrami Samani, M. (2011). Marketing Networking Dimensions (Mnds) and Smes’ Performance: A New Conceptual Model. Australian Journal of Basic and Applied Scienc, 10(5), 1528-1533
 • عطافر، خانی و بهرامی سامانی (۱۳۸۸). تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی بر اساس کارت امتیاز متوازن در سازمان امور مالیاتی ایران. مجله دانشکده اعلوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان.
 • عطافر و بهرامی سامانی (۱۳۸۸). میزان استفاده از مولفه های سازمان یادگیرنده در دانشگاه دولتی شهرکرد و دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد. مجله آموزش عالی.

مقالات در کنفرانس ها

 • Bahrami Samani, M., Hashim, N. H., Khani, N., Hakimpoor, H., (2013), Determinants of Customer Loyalty based on Marketing Capabilities. 2nd. International Conference on Management Entrepreneurship and Economic Development. Qom, Iran.
 • Khani, N., & Bahrami Samani, M. (2013).Success of Strategic Information Systems Planning; a Review. 2nd. International Conference on Management Entrepreneurship and Economic Development. Qom, Iran.
 • Khani, N., Khalil, M. N., & Bahrami Samani, M. (2011). A Competency Model for Strategic Information Systems Planning (SISP) Success Paper presented at the Conference on Social Science, Economics and Art 20, Putrajaya, Malaysia.
 • Khani, N., Khalil, M. N., & Bahrami Samani, M. (2011). A Proposed Research Model for the Relationship between Organizational IS capabilities, Organizational Performance and Strategic Planning. Paper presented at the 16th IBIMA Conference: Innovation and Knowledge Management: A Global Competitive Advantage.
 • Bahrami Samani, M., Hashim, N. H., Golbaz, N. E., & Khani, N., (2011). A Proposed Model Of Lifestyle And Store Attributes For Hypermarkets’ Loyalty: Conference Master Resources.
 • Bahrami Samani, M. B., Attafar, A., & Khani, N. (2011). A Conceptual Model for IRAN’s Car Industry Customers’ Loyalty. Paper presented at the 2rd Int. Conf. Business and Economic Research, Langkawi Kedah, Malaysia.
 • Khani, N., Khalil, M. N., & Bahrami Samani, M. (2010). Factors moderating the relationship between IS capabilities and strategic information system planning (SISP) success Paper presented at the IGCESH2010, UTM, Johor, Malaysia.

عنوان پایان نامه

 • کارشناسی ارشد: میزان استفاده از مولفه های سازمان یادگیرنده در دانشگاه دولتی شهرکرد و دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
 • PhD: THE ROLE OF CUSTOMER-LINKING, BRAND POSITION AND NEW SERVICE DEVELOPMENT ON CUSTOMER LOYALTY IN INTERNET BANKING.

داوری در کنفرانس و مجله

 • IBIMA conference (International Business Information Management Association (IBIMA)) 2012
 • International conference on social science, economics and art (ICSSEA ) 2011
 • WASJ (World Applied Sciences Journal) 2011
 • Business strategy series (Emerald), from 2013
 • African Journal of Marketing Management
 • Educational Research (ER)

منتخب در کنفرانس

 • Khani, N., Nor, K. M., Samani, M. B., & Hakimpoor, H. (2012). Antecedents, Drivers, and Success of Strategic Information Systems Planning: A resource-based View. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 40, 334-340.
 • Bahrami Samani, M., Hashim, N. H., Khani, N., Hakimpoor, H., (2013), Determinants of Customer Loyalty based on Marketing Capabilities. 2nd. International Conference on Management Entrepreneurship and Economic Development. Qom, Iran.
 • UTM INSTITUTIONAL SCHOLARSHIP AWARD