مشخصات فردی و سوابق حرفه ای

نام و نام خانوادگی: دکتر سعید شهباز مرادی

تحصیلات:دکتری مدیریت منابع انسانی