مشخصات فردی و سوابق اجرایی

 

نام و نام خانوادگی: مهدی خوروش

سال تولد:۱۳۴۳

ایمیل:   khorvash@iaukhsh.ac.ir  /  mehdi_khorvash@yahoo.com

 

سوابق تحصیلی :

 • لیسانس روانشناسی بالینی
 • فوق لیسانس روانشناسی عمومی
 • دکتری روانشناسی صنعتی وسازمانی از دانشگاه ملی (UKM مالزی)

سوابق آموزشی (دانشگاه ها و…) :

 • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ۱۸ سال
 • مدرس مرکز مدیریت دولتی ۱۰ سال
 • مدرس دانشکده توانبخشی علوم پزشکی ۱ سال
 • مدرس دانشکده ۱۵ خرداد ۱ سال
 • مدرس روانشناسی صنعتی وسازمانی در موسسات صنعتی و تولیدی کشور ۱۵ سال
 • مدرس دوره کارشناس ارشد دانشگاه آزاد نجف اباد ۲ سال
 • مدرس دانشگاه آزاد اصفهان ۱ سال

سوابق اجرایی ( سازمان ها، کارخانجات، شرکت ها و …):

 • معاونت توانبخشئ و مددکاری بنیاد جانبازان استان اصفهان
 • روانشناس بیمارستان صدوقی ۲ سال
 • روانشناس بیمارستان امیر المومنین (ع)  ۱ سال
 • معاونت آموزشی و دانشجویی دانشگاه ازاد ۲ سال
 • مشاور مرکز مشاوره دانشگاه ازاد ۵ سال
 • مدیرگروه مددکاری ۲ سال
 • مدیر گروه مشاوره ۱ سال
 • مدیرگروه عمومی ۲ سال
 • مدیرعامل شرکت پزشکی و روانشناسی خورشید مهربان ۱ سال
 • مدیر عامل شرکت تبلیغاتی آوا گستر نخستین سپاهان ۲ سال
 • مشاوره صنعتی تبلیغات شرکت RTC لندن (انگلستان) ۱۰ سال
 • مشاوره صنعتی تبلیغات شرکت فری وی دوبی ۱۰سال
 • مشاور صنعتی و سازمانی ۱۰ موسسه صنعتی اقتصادی بزرگ در کشور ۱۰ سال
 • رئیس هیئت مدیره شرکت توان باتری ۲ سال
 • عضوهیئت مدیره شرکت توان باتری ۱ سال
 • عضوهیئت مدیره کانون مراکز مشاوران استان اصفهان ۲ سال
 • مدیر مرکز مشاوره وروانشناسی مهرگستر سپاهان ۲ سال

سوابق پژوهشی (کتب، مقالات و …):

 • مولف کتاب روانشناسی تبلیغات
 • پژوهش در زمینه تاثیر تبلیغات در گروههای مصرف کننده مختلف لوازم گرمایشی سرمایشی در سراسر کشور
 • پژوهش در زمینه تاثیر تبلیغات برروی مصرف کنندگان لوازم خانگی کشور
 • پژوهش در زمینه تبلیغات مواد غذایی غیر مغذی تلویزیونی برروی کودکان و نوجوانان در شهر اصفهان
 • دبیر علمی همایش بهداشت روان و جامعه دانشگاه آزاد سال ۷۵
 • دبیرعلمی همایش جوانان و اشتغال دانشگاه آزاد سال ۷۶
 • پژوهش در زمینه بررسی وضعیت ( دموگرافیک ) خیریه های شهر اصفهان
 • استاد راهنما ومشاور بیش از ۱۰۰ پایان نامه دانشجویی کارشناسی و کارشناسی ارشد
 • دبیرعلمی همایش ملی روانشناسی علمی و کاربردی سال ۹۳

مقالات پژوهشی و کنفرانس ها :

 • وضعیت اشتغال زنان در ایران. کنفرانس قاره آسیا، ویتنام. (۲۰۱۰)
 • کنفرانس ملی تاثیر مسایل جنسی بر روابط زناشویی.(۱۳۷۹). دانشگاه شهید بهشتی
 • اختلال پس از استرس در کودکان. (۱۳۷۷) .دانشگاه ازاد خوراسگان اصفهان
 • عوامل بهداشت روانی در جوانان.(۱۳۷۹). دانشگاه آزاد خمینی شهر
 • تاثیر عوامل فرهنگی بر کاهش سن بلوغ جنسی در اصفهان. ( ۱۳۷۸) . دانشگاه آزاد خمینی شهر
 • مقایسه تبلیغات تلویزیونی سامسونگ و ال جی در قضاوت و تصمیم گیری مصرف کنندگان ایرانی کنفرانس ملی دانشگاه آزاد .( ۱۳۷۵)
 • رابطه تبلیغات تلویزیونی با هیجانات مثبت و منفی در بین مصرف کنندگان .کنفرانس منطقه ای دانشگاه آزاد خمینی شهر.( ۱۳۸۷)
 • توریسم وروانشناسی تبلیغات. (۱۳۸۹) .کنفرانس منطقه ای دانشگاه آزاد خمینی شهر
 • بررسی عوامل موثربرتمایل زنان به اشتغال, بدون سرپرست خانوارشهرستان اصفهان. (۱۳۹۱). کنفرانس ملی مددکاری اجتماعی. دانشگاه آزاد خمینی شهر
 • همنوایی در زنان وتمایل به جراحی زیبایی در شهر اصفهان
 • Maryam Madhat,Mahdi Khorvash, Mohammad Reza Iravani. (2014). Studying the Role of Emotional Intelligence in Predicting Organizational Justice, and Managers of Region Four of Islamic Azad University. MAGNT Research Report. Vol.2 (7). PP:661-667.
 • Maryam Madhat,Mahdi Khorvash, Mohammad Reza Iravani. (2014).Studying the Relationship between Emotional Intelligence and Organizational Justice and Management of Region Four of Islamic Azad University. MAGNT Research Report. Vol.2 (7). PP:654-660.
 • Raziyeh Davanizadeh , Mahdi Khorvash, Mohammad Reza Iravani. (2014).A Study Over Relationship between Safety and Healthy Workplace and Law-Obedience with Occupational Stress among Personnel Working for Laleh Petrochemical Company MAGNT Research Report. ISSN 1444-8939, Vol.2 (2): PP. 1083-1085.
 • Mahdi Khorvash.Evaluate Role of Negative Emotions effect in Advertising. (2014) East Asian Journal of Business Economics,vol2.no2.pp.53-57. http://kodisa.org/eajbe
 • Mehdi Khorvash. Simin Rafieian Isfahani, Mohammad Reza and R, Iravani.(2014) .Role of Personality Traits and Attitude on Decision Making among Students University American journal of Scientific Reserch. Vol 95, No. 69-75
 • Simin,Rafieian,Isfahani. Mehdi,Khorvash. (2014). Predict of Personality Traits on Energy Consumption Behavior among Iranian Consumers. American journal of Scientific Reserch. Vol 95, No. 76-80
 • Hajar Jannesari, Mahdi Khorvash and Mohammad Reza Iravani.(2013). A social work study on the effect of different factors on leadership style: A case study of educational system. Management Science Letters, homepage: www.GrowingScience.com/ms
 • Mahdi Khorvash., Mohammad Reza Iravani . R. Khairudin,, F . Omar. W ,. Shahrazad W.S., H. Farhadi.( 2012). Evaluation of Role of Attitudes on Decision Making among Consumers Student in Malaysia. Archives Des Sciences Vol 65, No. 9;
 • Khorvash Mehdi,Rozainee Khiruddin.Fatima Omar.(2012) .Effect of education in employment opportunities for in Iranian women. Pakistan Journal of Social Sciences. Volume: 9, Issue: 1, Page No.: 33-39.
 • Akbar Iravani, Mohammad Reza Iravania*, Gholamali Iravani, Mahdi Khorvash and Seyed Esmael Mosavi(2012). A social work study on measuring the impact of age and job title on stress: A case study of hydro-power employees. Management Science Letters 2. homepage: www.GrowingScience.com/msl
 • Mahdi Khorvash, Mohammad Reza Iravani, Seyed Esmael (2012)Evaluation of Role of Emotional Types on Decision Making towards Advertising among Students in Malaysia. Journal of Basic and Applied Scientific Research. Journal of Basic and Applied Scientific Research. ISSN 2090-4304
 • Khorvash Mehdi,Rozainee Khiruddin.Fatima Omar.(2011) Personality Traits as Predictors Decision Making towards Advertising Among Malaysian Consumers. `European Scientific Journal. 2011, September, vol. 23
 • Batoul Aminjafaria*, Kazem Ghojavanda, Mohammad Reza Iravania, Mahdi Khorvash and SayedEsmaeil Mosavib(2012)A social work study using factor analysis on detecting important factors creating stress: A case study of hydro-power employees. Management Science Letters homepage: www.GrowingScience.com/msl
 • Khorvash and R.Khairudin,(2009).Advertising and Negative Emotions. International Conference on Applied Psychology: Asian Perspective. UM University. Malaysia.
 • Khorvash,(2009). “A study of the Emotion Advertisement on the Internal Learning Process.” ۳rd International Conference Higher Education for Sustainable Development, Penang, Malaysia.220 -22 November 2009 g, Malaysia20 -22 November, 3-3333
 • Khorvash, (2011). “Advertising and Tourism.” ۱th Conference of perspective of Tourism in Iran.” Islamic Azad university, Khomeini Shahr Branch, Isfahan, Iran
 • Khorvash and R.Khairudin Islam Application on Psychotherapy. Approach (2009)National Conference Innovation on Islamic Psychotherapy. Azad university Khomeini Shahr Branch ,Iran.
 • onoInovation-333333333oon
 • Khorvash and R.Khairudin (2010) Emotions Content Advertising and Attention Engagement in Malaysia.2th Conference advertising .Azad university Khomeini Shahr Branch ,Iran.
 • Shahi, M. Khorvash, S.W.Harun, H.Ahmad and H.Golnabi(2010). The Temperature Distribution Eximer Laser Source (193 nm) Within a Human Eye and Review on Some Side-effects. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4(5): 724-730, 2010 ISSN 1991-8178. Australia.