کافه سمینار بازآفرینی در بازار کسب و کار

سمینار روند تغییر در بازاریابی و تبلیغات تا سال ۲۰۲۰

کارگاه لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

همایش CRM و برندسازی شخصی

سمینار دیجیتال مارکتینگ

سمینار مدیریت آینده و آینده مدیریت

سمینار توسعه فردی و شبکه سازی حرفه ای

کلاس های بازاریابی بین الملل

سمینار رازهای رشد و تجارت

کلاسهای بازرگانی بین الملل

کلاسهای مدیریت کسب و کار MBA

کلاسهای مدیریت کسب و کار DBA

سمینار بازگشت به آینده

جلسات دفاع پایان نامه DBA

بازدید از گروه صنعتی انتخاب(اسنوا)