نمونه گواهینامه های پایان دوره موسسه برهان

گواهینامه پایان دوره مدیریت کسب و کار DBA

گواهینامه پایان دوره مدیریت کسب و کار MBA گرایش بازاریابی

گواهینامه مدیریت کسب و کار MBA گرایش استراتژیک

گواهینامه مدیریت کسب و کار MBA گرایش اجرائی

گواهینامه حسابداری مالیاتی

گواهینامه پایان دوره حسابداری مقدماتی

گواهینامه حسابداری پیشرفته

گواهینامه کاربرد اکسل در حسابداری

گواهینامه بین المللی Audiso جمهوری چک

گواهینامه مدیریت کسب و کار MBA گرایش بازرگانی

گواهینامه مدیریت پروژه

گواهی نامه مشترک با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

گواهینامه بین المللی Equal استرالیا

گواهینامه بین المللی Oxford Cert انگلیس

گواهینامه بین المللی QAL انگلیس

ترجمه رسمی گواهینامه به همراه مهر دادگستری و وزارت امور خارجه

گواهینامه بین المللی DNW انگلیس

گواهینامه بین المللی TUV آلمان