تکنیک های صادرات و واردات در یک نگاه ...!

1397/04/25 11:56

اخبار موسسه
0

- در جامعه امروز چه چیز کسب و کار شما را متحول می کند؟ 

یکی از راهکارهای موثر صادرات و واردات است.
در کارگاه تخصصی تکنیک های صادرات و واردات با دید درآمدزایی و بهبود کسب و کار  و یک سرمایه گذاری سود آور آشنا شود.

با حضور دکتر محسن محمد باقری.  

اخبار مرتبط