کارگاه مدیریت فروش حرفه ای

1397/11/08 10:15

0

چگونگی رویارویی با اعتراض و اقناع سازی در مذاکرات فروش،29 آذرماه در هتل آسمان

اخبار مرتبط