برگزاری کلاس آینده پژوهی

1397/03/30 12:23

0

برگزاری کلاس آینده پژوهی، با حضور جناب آقای پروفسور سعید خزائی،مورخ 97/03/31و 97/04/01 در موسسه برهان

اخبار مرتبط